Konto bankowe

Rachunek Bieżący BIZNES

Prowadzimy rachunki bieżące oraz pomocnicze dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Rachunek prowadzony jest w PLN lub walucie obcej EUR, USD.

Rachunek bieżący pozwala efektywnie zarządzać przepływami finansowymi przedsiębiorstwa. Służy do prowadzenia bieżących rozliczeń z innymi podmiotami w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, jak również do gromadzenia środków pieniężnych.


Otwierając rachunek rozliczeniowy w Banku Spółdzielczym w Księżpolu uzyskujecie Państwo możliwość:

 • swobodnego dysponowania środkami,
 • realizowania wszelkich płatności do wysokości salda w formie gotówkowej i bezgotówkowej,
 • uzyskania kredytu w rachunku bieżącym,
 • korzystania ze zleceń stałych,
 • korzystania z polecenia zapłaty,
 • korzystania z karty VISA Buisness,
 • Bankowość Internetowa,
 • korzystania z systemu rozliczeń ELIXIR
 • rozliczeń dewizowych.


Wymagane do założenia rachunku bieżącego na działalność gospodarczą:

 • NIP z Urzędu Skarbowego
 • REGON z Urzędu Statystycznego
 • zaświadczenie na prowadzenie działalności z Urzędu Gminy
 • pieczątka firmowa


Opłaty i prowizje rachunku bieżącego Biznes:

 • 0,00 zł - opłata za założenie rachunku
 • 0,00 zł - za wydanie karty VISA Business
 • 0,00 zł - opłata za przelew wewnętrz Banku
 • 3,50 zł - opłata za przelew (dokument w banku)
 • 1,50 zł - opłata za przelew poprzez Bankowość Internetową
 • 0,30 % - prowizja od wypłat gotówkowych z konta
 • 0,20 % - prowizja od wpłat gotówkowych na konto
 • 10,00 - 21,00 zł - opłata miesięczna za prowadzenie rachu

Rozliczenia zagraniczne

Pragniemy zaproponować Państwu również współpracę w obrocie międzynarodowym. Zapraszamy do korzystania z naszych produktów, dzięki którym kontakt ze światem jest szybki, tani i bezpieczny.

By dokonać przelew zagraniczny należy posiadać:

 • dane beneficjenta (odbiorcy): nazwa firmy lub imie i nazwisko, adres, telefon,
 • dane banku beneficjenta: nazwa banku, adres banku,
 •  nr konta odbiorcy w standardzie IBAN,
 •  kod SWIFT / BIC banku beneficjenta.


By otrzymać przelew z zagranicy należy podać nadawcy:

 1.  Bank:
  Bank Spółdzielczy Księżpol
  kod SWIFT: POLUPLPR
 2. Beneficent:
  nr konta IBAN (PL + 26 cyfrowy numer konta)
  dane adresowe beneficjenta

 

Warunki przelewów regulowanych i przelewów SEPA

Bank Spółdzielczy w Księżpolu dokonuje przelewów regulowanych i przelewów SEPA na zlecenie swoich Klientów. Ilekroć w niniejszych warunkach użyto słowa "Bank" (pisane wielką literą), należy przez nie rozumieć Bank Spółdzielczy w Księżpolu

Przelew regulowany

 1. Przelew regulowany, to polecenie przelewu albo wpłata gotówkowa dokonywana przez Klienta banku krajowego na rachunek beneficjenta prowadzony w innym kraju Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinie lub przelew zrealizowany na rzecz Klienta banku krajowego, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z jednego z ww. krajów, spełniające następujące warunki:
  1. waluta transakcji EUR;
  2. kwota transakcji mniejsza lub równa EUR 50.000;
  3. dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN (Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego- ang. International Bank Account Number), poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (Kod Identyfikacyjny Banku- ang. Bank Identifier Code), który jest równoznaczny z adresem Swift- owym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz;
  4. występuje opcja kosztowa "SHA", co oznacza przy przekazach:
   1. wysyłanych, że prowizje i opłaty Banku Spółdzielczego pokrywa zleceniodawca przekazu, a banku beneficjenta- beneficjent,
   2. otrzymywanych, że prowizje i opłaty Banku Spółdzielczego pokrywa beneficjent przekazu, a banku zleceniodawcy- zleceniodawca.
 2. Jeżeli, dyspozycja przelewu nie spełnia wymogów określonych w ust. 1, czyli warunków niezbędnych do automatycznego przetwarzania danych, opłaty za realizację przekazu są pobierane jak za " polecenie wypłaty", według stawek zawartych w aktualnie obowiązującej Taryfie opłat i prowizji dostępnej w lokalach Banku Spółdzielczego.


Przelew SEPA

 1. Przelew SEPA jest to przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia przelewu SEPA, spełniający następujące warunki:
  1. waluta transakcji EUR;
  2. dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift- owym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz;
  3. występuje opcja kosztowa "SHA", co oznacza przy przekazach:
   1. wysyłanych, że prowizje i opłaty Banku pokrywa zleceniodawca przekazu, banku beneficjenta- beneficjent,
   2. otrzymywanych, że prowizje i opłaty Banku pokrywa beneficjent przekazu, banku zleceniodawcy- zleceniodawca;
  4. przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych;
  5. bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA- SCT (SEPA Credit Transfer). Wykaz banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej www.bankbps.pl. oraz www.bsksiezpol.pl Ostateczne stwierdzenie czy bank nadawcy i odbiorcy jest uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA SCT następuje w momencie realizacji transakcji w Banku.
 2. Jeżeli, dyspozycja przelewu nie spełnia wymogów określonych:
  1. w ust. 1 punkt 1 do 4, , opłaty za realizację przekazu są pobierane jak za "polecenie wypłaty", według stawek zawartych w aktualnie obowiązującej Taryfie opłat i prowizji dostępnej w lokalach Banku,
  2. w ust 1 punkt 5, jednocześnie spełniając pozostałe wymogi, opłaty za realizację przekazu są pobierane jak za "przelew regulowany", według stawek zawartych w aktualnie obowiązującej Taryfie opłat i prowizji dostępnej w lokalach Banku.
  3. Przelew SEPA zlecany w Banku jest realizowany wyłącznie w terminie określonym w Rozdziale III ust. 2 punkt 2 . Nie ma możliwości realizacji przelewu SEPA w trybie przyśpieszonym.


Wwykaz banków należących do SEPA do pobrania

Kredyt w rachunku bieżącym BIZNES

Kredyt w rachunku bieżącym jest krótkoterminowym kredytem obrotowym o charakterze odnawialnym, tzn. każda spłata całości lub części kredytu powoduje, iż kredyt odnawia się i może być wykorzystywany wielokrotnie w ramach kwoty limitu przyznanej na podstawie umowy kredytowej, aż do daty spłaty ustalonej w umowie.
Kredyt w rachunku bieżącym jest przeznaczony na pokrycie bieżących zobowiązań Kredytobiorcy wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej.
Kredyt ten jest postawiony do dyspozycji Klienta w jego rachunku bieżącym.
Maksymalna kwota kredytu może wynosić do 6-krotności średnich miesięcznych wpływów na rachunek Kredytobiorcy z ostatnich 12 miesięcy.

 • oprocentowanie Kredytu od 8% w skali roku
 • niskie opłaty i prowizje
 • oprocentowanie jest naliczane tylko od wykorzystanych środków
 • szybka decyzja kredytowa

Zapraszamy do placówek Banku po szczegółowe informacje.

Zobacz również

Projekt i wykonanie Net Partners