Kredyty

Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyt jest udzielany na finansowanie bieżących potrzeb finansowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, a przede wszystkim związanych z zaopatrzeniem, produkcją, sprzedażą towarów lub świadczeniem usług, procesem rozliczeń pieniężnych, finansowaniem zapasów, rozliczeniami międzyokresowymi należności z tytułu rozliczeń z kontrahentami lub realizacją płatności z tytułu zobowiązań podatkowych.

 • okres kredytowania do 12 m-cy z możliwością przedłużania,
 • niskie opłaty i prowizje za udzielenie kredytu,
 • elastyczne warunki kredytowania,
 • możliwość wcześniejszej spłaty bez dodatkowych opłat,
 • szybka decyzja kredytowa

Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy jest kredytem o charakterze nieodnawialnym. Jest udzielany na sfinansowanie niedoboru kapitału obrotowego w prowadzonej działalności gospodarczej, a w szczególności na finansowanie bieżących potrzeb finansowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, przede wszystkim związanych z: zaopatrzeniem, produkcją, sprzedażą towarów lub świadczeniem usług, procesem rozliczeń pieniężnych, zapasów, rozliczeniami międzyokresowymi należności z tytułu rozliczeń z kontrahentami lub realizacją płatności z tytułu zobowiązań podatkowych, Może być również udzielony z przeznaczeniem na spłatę (refinansowanie) zadłużenia z tytułu kredytu obrotowego w innym banku. 

 • okres kredytowania do 36 m-cy,
 • niskie opłaty i prowizje za udzielenie kredytu,
 • elastyczne warunki kredytowania,
 • możliwość wcześniejszej spłaty bez dodatkowych opłat,
 • szybka decyzja kredytowa

Kredyt Inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego lub zwiększenie istniejącego majątku trwałego Kredytobiorcy, a w szczególności na przedsięwzięcia rozwojowe - polegające np. na zakupie maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości, materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę, rozbudowę lub modernizację nieruchomości, surowców, półproduktów na modernizację i restrukturyzację majątku produkcyjnego, zakup udziałów lub akcji i inne oraz na sfinansowanie środków obrotowych ściśle związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia inwestycyjnego.

 • okres kredytowania do 10 lat,
 • niskie opłaty i prowizje za udzielenie kredytu,
 • elastyczne warunki kredytowania,
 • możliwość wcześniejszej spłaty bez dodatkowych opłat,
 • szybka decyzja kredytowa

Kredyt Płatniczy

Kredyt płatniczy udzielany jest Kredytobiorcom posiadającym rachunek bieżący w Banku, terminowo regulującym swoje zobowiązania wobec Banku.
Kredytu udziela się w przypadku przejściowego braku środków finansowych na pokrycie wymagalnych prawidłowych zobowiązań, między innymi wynikających z doraźnych potrzeb zasilania finansowego np. płace, zobowiązania z tytułu dostaw, robót, usług, zakup paliwa, towaru itp. związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
Kredyt płatniczy jest kredytem celowym, realizowanym do wysokości przyznanej kwoty i udzielony na okres do 30 dni. 

 • niskie opłaty i prowizje za udzielenie kredytu,
 • elastyczne warunki kredytowania,
 • możliwość wcześniejszej spłaty bez dodatkowych opłat,
 • szybka decyzja kredytowa

Zapraszamy do placówek Banku po szczegółowe informacje.

Zobacz również

Projekt i wykonanie Net Partners