Fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne w ofercie Banku Spółdzielczego w Księżpolu:

BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (BPS TFI) jest częścią Grupy BPS, która tworzy największe w Polsce zrzeszenie Banków Spółdzielczych. Od 2010 roku BPS TFI prowadzi działalność w zakresie tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi w Polsce.

Na podstawie umowy dystrybucyjnej podpisanej z BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Bank Spółdzielczy w Księżpolu wprowadził do swojej oferty następujące produkty:

 

Zalety inwestowania w fundusze zarządzane przez BPS TFI S.A.:

  • Gwarancja profesjonalnego zarządzania powierzonymi środkami;
  • Wysoka płynność i elastyczność inwestycji - zgromadzone środki można przenosić pomiędzy subfunduszami oraz wycofać w dowolnym momencie;
  • Rozproszenie ryzyka inwestycyjnego;
  • Możliwość dywersyfikacji portfela. Zróżnicowane profile subfunduszy pozwalają na zbudowanie indywidualnie dopasowanego portfela inwestycyjnego;
  • Odroczony podatek od zysków kapitałowych, tzw. "podatek Belki". Możliwość zamiany jednostek uczestnictwa pomiędzy subfunduszami w obrębie jednego funduszu bez ponoszenia kosztów podatkowych. Podatek naliczany jest dopiero w momencie odkupienia jednostek uczestnictwa lub konwersji środków do drugiego funduszu;
  • Jednostki uczestnictwa w funduszu mogą być przedmiotem zastawu, np. zabezpieczeniem kredytu;
  • Środki zgromadzone w funduszu podlegają dziedziczeniu.

Zapraszamy Państwa do korzystania z Funduszy Inwestycyjnych. Szczegóły w placówce Banku oraz w portalu BPS TFI

Zobacz również

Projekt i wykonanie Net Partners