Program 500+, 300+

O programie 500+

I. Opis Programu
Program Rodzina 500+ to systemowe wsparcie polskich rodzin. Zgodnie z programem, z pomocy państwa w wychowaniu dzieci skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia. Rodzina z dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie dziecko niezależnie od dochodu. W przypadku rodzin z przeciętnym miesięcznym dochodem poniżej 800 zł netto na osobę rodzina otrzyma wsparcie także na pierwsze dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia (pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia). Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto.

II. Rola Banku
Bank Spółdzielczy w Księżpolu umożliwi Ci złożenie Wniosku Rodzina 500+ online w systemie bankowości internetowej eBANK online w odpowiedniej sekcji dedykowanej specjalnie dla powyższego Programu. Wysłany Wniosek Rodzina 500+ możesz pobrać tylko raz, od razu po jego wysłaniu, w ramach tej samej sesji logowania. Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ prowadzący w gminie, po tym jak wniosek zostanie przekazany do tego Organu. Wniosek oraz załączniki są usuwane z serwerów Banku bezpowrotnie po wysłaniu do systemu informatycznego Emp@tia.

III. Proces otrzymania świadczenia

 1. eBANK online: Wypełniasz Wniosek Rodzina 500+ w systemie bankowości internetowej.
 2. Emp@tia (Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego): na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymujesz z systemy Emp@tia Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) swojego wniosku.
 3. MOPS/GOPS (Miejski / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej): po rozpatrzeniu wniosku i przyznaniu w formie decyzji administracyjnej świadczenia wychowawczego, otrzymujesz co miesiąc wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach Programu Rodzina500+.
 4. Informacje o programie Rodzina 500+ są dostępne na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (link)

Jak wypełnić wniosek 500+

 1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ znajdziesz po zalogowaniu się do systemu bankowości internetowej eBANK online.
 2. Wniosek składasz w swoim imieniu, logując się do systemu eBANK online. Nie masz możliwości złożenia wniosku w imieniu innej osoby.
 3. Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się z Informacjami o programie Rodzina 500+ na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 4. Jeżeli do wniosku załączasz wymagane dokumenty, to przygotuj wcześniej ich skany (dopuszczalne formaty załączników: PNG, JPG lub PDF).
 5. Jeżeli wypełniasz Wniosek Rodzina 500+ także na pierwsze dziecko (pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne w rodzinie dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia), przygotuj skany oświadczeń o dochodach wszystkich członków rodziny. Pamiętaj: jeżeli jedyną osobą osiągającą dochody, o których mowa w zał. 2, 3 i 4 jest Wnioskodawca, wniosek można złożyć bez załączania skanów oświadczeń pozostałych członków rodziny.
 6. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących wypełnienia wniosku, zapoznaj się z Informacjami o programie Rodzina 500+ na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub skontaktuj się z Organem prowadzącym w gminie, np. MOPS/GOPS, który będzie rozpatrywał wniosek i na jego podstawie rozstrzygał, czy przysługuje świadczenie wychowawcze.
 7. Informacje dotyczące statusu prezentowanego w potwierdzeniu wysłania wniosku:
  1. "Przetwarzany" - trwa przesyłanie wniosku do systemu Emp@tia.
  2. "Dostarczony" - wniosek został przesłany do systemu Emp@tia.
  3. "Błąd dostarczenia" - wniosek nie został dostarczony do systemu Emp@tia. Wyślij wniosek jeszcze raz.
 8. Informacje dotyczące załączników:
  1. Maksymalna liczba załączników: 7 sztuk.
  2. Maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 500 KB.
  3. Maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5MB.
  4. Nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku.
  5. Formaty załączników: PNG, JPG lub PDF.

     

Obsługa wniosku 500+

 1. Bank Spółdzielczy w Księżpolu: Wypełniasz Wniosek Rodzina 500+ online w systemie eBANK online.
  Krok 1: Jeżeli wypełniasz Wniosek Rodzina 500+ także na pierwsze dziecko (pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia), przygotuj skany oświadczeń o dochodach wszystkich członków rodziny oraz pozostałych wymaganych oświadczeń. Pamiętaj: jeżeli jedyną osobą osiągającą dochody, o których mowa w zał. 2, 3 i 4 jest Wnioskodawca, wniosek można złożyć bez załączania skanów oświadczeń o dochodach pozostałych członków rodziny.
  Krok 2: Zaloguj się do systemu eBANK online i przejdź do Wniosku Rodzina 500+. Część pól zostanie wypełniona automatycznie na podstawie danych z systemu eBANK online, np. imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania czy rachunek bankowy, na który będą trafiać środki. Zmień dane w razie potrzeby.
  Krok 3: Wysłany wniosek możesz pobrać tylko raz, od razu po jego wypełnieniu.
  Krok 4: Obsługa wniosku przez Bank jest zakończona. Twój wniosek zostaje przekierowany do państwowego systemu informatycznego Emp@tia.

  Pamiętaj:
  1. Jeśli Twojej gminy nie ma na liście w systemie eBANK online, złóż Wniosek Rodzina 500+ osobiście w urzędzie miasta/gminy właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania lub online w systemie eBANK online w późniejszym terminie. Brak gminy na liście w systemie eBANK online oznacza, że gmina ta nie została jeszcze podłączona do Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego utworzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W przypadku pytań dotyczących terminu przyłączenia przypisanego Ci Organu gminy do wspomnianego systemu, skontaktuj się z osobiście lub telefonicznie z urzędem miasta/gminy.
  2. Czas trwania sesji online w systemie eBANK online ze względów bezpieczeństwa jest ograniczony. Jeżeli przerwiesz wypełnianie wniosku na czas 10 minut, nastąpi wylogowanie z systemu eBANK online, a zmiany wprowadzone we wniosku nie zostaną zapisane.
  3. Poprawnie wypełniony wniosek online w systemie eBANK online będzie podpisany Twoim imieniem, nazwiskiem oraz numerem PESEL.
  4. Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) zostanie wysłane z systemu Emp@tia na adres e-mail podany we wniosku - zwróć uwagę na jego poprawność.
  5. W potwierdzeniu złożenia wniosku zawarta są wszystkie informacje potrzebne do wyjaśnienia ewentualnych pytań lub wątpliwości związanych z obsługą wniosku przez system informatyczny Emp@tia lub wskazany przez Ciebie Organ prowadzący w gminie postępowanie w sprawie świadczenia.
  6. Po dostarczeniu wszystkich danych do systemu informatycznego Emp@tia, Bank bezpowrotnie usuwa wszystkie podane we wniosku informacje. Rola Banku Spółdzielczego w Księżpolu w tym procesie polega na udostępnieniu i wysłaniu wniosku poprzez system eBANK online do Organu prowadzącego w gminie.
  7. Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ gminy prowadzący postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego Rodzina 500+.
 2. Emp@tia, system informatyczny dla służb zabezpieczenia społecznego: na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymujesz od systemu Emp@tia, Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) swojego wniosku:
  1. Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) jest dla Ciebie potwierdzeniem, że złożony wniosek został prawidłowo przekazany do obsługi przez wybrany Organ prowadzący w gminie.
  2. Adres e-mail, z którego zostanie przesłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) to: upo500plus@mrpips.gov.pl.
  3. Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) zostanie wysłane na podany adres e-mail w ciągu 24 godzin od wypełnienia i wysłania wniosku w systemie eBANK online.
  4. Jeżeli w potwierdzeniu wysłania wniosku udostępnionym przez Bank w systemie eBANK online, wniosek ma status "Dostarczony", ale na wskazany we wniosku adres e-mail nie zostało wysłane UPO, skontaktuj się ze wskazanym we wniosku Organem prowadzącym w gminie.
 3. Organ prowadzący w gminie, np. MOPS/GOPS: po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, tj. po przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej, Organ prowadzący w gminie będzie co miesiąc wypłacać świadczenie wychowawcze w ramach Programu Rodzina 500+:
  1. Jeżeli na wskazany we wniosku adres e-mail zostało wysłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) i chcesz sprawdzić dalszy status swojego wniosku, skontaktuj się bezpośrednio z wybranym Organem gminy prowadzącym postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego.
  2. Po przekazaniu wypełnionego Wniosku Rodzina 500+ do Organu prowadzącego w gminie, ewentualne dodatkowe działania związane z obsługą wniosku będą załatwiane przez ten Organ w sposób tradycyjny, czyli w formie pisemnej.

Reklamacje

 1. Zgłaszanie reklamacji: reklamacje dotyczące Wniosku Rodzina 500+, w zależności od ich przedmiotu powinny być składane:
  1. w Banku Spółdzielczym w Księżpolu - jeżeli dotyczą dostępu i funkcjonowania systemu bankowości internetowej, etapu rejestracji wniosku w systemie eBANK online oraz jego wysłania;
  2. do Organu prowadzącego w gminie - jeżeli dotyczą obsługi złożonego wniosku po jego wysłaniu do Organu prowadzącego w gminie oraz wypłaty świadczenia wychowawczego.
 2. Rozpatrywanie reklamacji przez Bank: Bank Spółdzielczy w Księżpolu przyjmuje i rozpatruje reklamacje zgodnie z przyjętymi w Banku zasadami.

Zobacz również

Projekt i wykonanie Net Partners