Bank Spółdzielczy w Księżpolu

Bank Spółdzielczy w Księżpolu działa na terenie powiatu biłgorajskiego oraz powiatów sąsiadujących. Jest zrzeszony w Banku Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna w Warszawie. Jest dla klientów placówką w pełni bezpieczną - posiada gwarancję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Zapewniamy klientom szybką, fachową i miłą obsługę.
Działamy w oparciu o przepisy Prawa Bankowego i Prawa Spółdzielczego kontynuując chlubną tradycję jego założycieli, zapewniając wsparcie finansowe swoim członkom. Efektywne zarządzanie środkami pozwala na systematyczny wzrost sumy bilansowej i funduszy własnych Banku oraz na zachowanie płynności finansowej.
Bank nasz odgrywa ważną rolę w systemie finansowym Gminy Księżpol, zapewniając obsługę finansową prężnie rozwijającym się podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, gospodarstwom rolnym i domowym, urzędom i szkołom. Pamiętamy również o potencjalnych przyszłych klientach, których poprzez Szkolną Kasę Oszczędności (SKO) uczymy nawyku systematycznego oszczędzania, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi, zapoznawania się z działalnością Banku i korzystania z usług bankowych.
Z przyjemnością możemy stwierdzić, że cieszymy się wśród lokalnej społeczności dużym zaufaniem o czym świadczy wzrastająca liczba klientów.
Dziękując za zaufanie serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług przedstawionych w ofercie Banku.

   Misja Banku Spółdzielczego w Księżpolu

Bank Spółdzielczy w Księżpolu działa dla dobra swoich członków i klientów. Bierzemy aktywny udział rozwoju społeczności lokalnej w zgodzie z jej potrzebami i aspiracjami.
Dobra organizacja Banku pozwala na realizację celu, którym jest wysoka jakość i kompleksowość świadczonych usług.
Dążąc do pomnażania kapitału własnego wprowadzamy wciąż nowe produkty idąc naprzeciw wymaganiom współczesnego rynku i nasilającej się konkurencji. Nasze starania zostały nagrodzone w 2004 roku I miejscem w rankingu banków spółdzielczych w kraju, w grupie kapitałowej do 25 mln zł sumy bilansowej, za rozwój i całokształt działalności.
Obecnie Bank posiada wymagane prawem fundusze własne co pozwala nam prowadzić samodzielną działalność i zachować tożsamość.

   Rys historyczny

Historia działalności Banku Spółdzielczego w Księżpolu sięga 1953 roku, kiedy to 26 sierpnia w Sądzie Powiatowym w Zamościu został zarejestrowany statut Kasy Spółdzielczej w Księżpolu. Nowo powstała Kasa Spółdzielcza znalazła swoją siedzibę w budynku Urzędu Gminy w Księżpolu a na jej czele jako kierownik placówki stanął Bronisław Szczerbaniewicz.
Celem Kasy było niesienie pomocy w rozwoju polskiej wsi, wyjście naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom jej członków, aktywne uczestnictwo w podnoszeniu produkcji rolnej i dobrobytu na wsi.
W latach 1959-1976 Kasa Spółdzielcza w Księżpolu kierowana była przez Antoniego Świtałę - od 1969r. dyrektora Banku Spółdzielczego w Księżpolu. Bowiem 18 maja 1969r. uchwałą Walnego Zgromadzenia została zmieniona nazwa z Kasy Spółdzielczej na Bank Spółdzielczy w Księżpolu. W tym okresie ( w 1968r.) został oddany do użytku nowo wybudowany budynek banku.
W latach 1978-1983 funkcję dyrektora banku sprawowała Krystyna Kukiełka a w latach 1983-1989 Genowefa Tokarska.
W czerwcu 1989r. stanowisko dyrektora banku powierzono Janinie Jadwidze Wolanin . Od 1989r. do chwili obecnej pełni ona funkcję Prezesa Zarządu Banku w Księżpolu wnosząc ogromny wkład w jego rozwój i samodzielność.
W wyniku zmian administarcyjnych w kraju bank nasz został połączony w 1976r. z Bankiem Spółdzielczym w Biszczy. Wspólna działalność trwała do 31 grudnia 1982r.
Od 1975r. jednostką nadrzędną naszego Banku był Bank Gospodarki Żywnościowej. W styczniu 1995r. wystąpiliśmy ze struktur BGŻ podpisując umowę zrzeszenia z Gospodarczym Bankiem Południowo-Zachodnim S.A. we Wrocławiu. Obecnie jesteśmy jednym z wielu banków spółdzielczych wchodzących w skład zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie.

   Władze Banku

Zarząd Banku Spółdzielczego w Księżpolu

1. Janina Wolanin - Prezes Zarządu

2. Maria Micyk - Zastępca Prezesa Zarządu

3. Andrzej Kuczma - Członek Zarządu

4. Marcin Zygmunt - Członek Zarządu

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Księżpolu

1. Stanisław Skwarek - Przewodniczący Rady
2. Janusz Szczur - Zastępca Przewodniczącego Rady
3. Tadeusz Szulc - Sekretarz Rady
4. Edward Kowalski - Członek Rady
5. Kazimierz Krawczyk - Członek Rady
6. Jan Młynarz - Członek Rady
7. Edward Kurzyna - Członek Rady


Osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Banku

1. Janina Wolanin - Prezes Zarządu
2. Maria Micyk - Zastępca Prezesa Zarządu
3. Andrzej Kuczma - Członek Zarządu
4. Marcin Zygmunt - Członek Zarządu
5. Anna Szulc - Pełnomocnik Zarządu
6. Anna Rębacz-Dziwota - Pełnomocnik Zarządu