Kredyt Inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego lub zwiększenie istniejącego majątku trwałego Kredytobiorcy, a w szczególności na przedsięwzięcia rozwojowe - polegające np. na zakupie maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości, materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę, rozbudowę lub modernizację nieruchomości, surowców, półproduktów na modernizację i restrukturyzację majątku produkcyjnego, zakup udziałów lub akcji i inne oraz na sfinansowanie środków obrotowych ściśle związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Zapraszamy do placówek Banku po szczegółowe informacje.

   Kredyt Płatniczy

Kredyt płatniczy udzielany jest Kredytobiorcom posiadającym rachunek bieżący w Banku, terminowo regulującym swoje zobowiązania wobec Banku.
Kredytu udziela się w przypadku przejściowego braku środków finansowych na pokrycie wymagalnych prawidłowych zobowiązań, między innymi wynikających z doraźnych potrzeb zasilania finansowego np. płace, zobowiązania z tytułu dostaw, robót, usług, zakup paliwa, towaru itp. związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
Kredyt płatniczy jest kredytem celowym, realizowanym do wysokości przyznanej kwoty i udzielony na okres do 30 dni.

Zapraszamy do placówek Banku po szczegółowe informacje.

powrót do strony głównej