Rachunek Bieżący BIZNES

Prowadzimy rachunki bieżące oraz pomocnicze dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Rachunek prowadzony jest w PLN lub walucie obcej EUR, USD.

Rachunek bieżący pozwala efektywnie zarządzać przepływami finansowymi przedsiębiorstwa. Służy do prowadzenia bieżących rozliczeń z innymi podmiotami w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, jak również do gromadzenia środków pieniężnych.

Otwierając rachunek rozliczeniowy w Banku Spółdzielczym w Księżpolu uzyskujecie Państwo możliwość:
- swobodnego dysponowania środkami,
- realizowania wszelkich płatności do wysokości salda w formie gotówkowej i bezgotówkowej,
- uzyskania kredytu w rachunku bieżącym,
- korzystania ze zleceń stałych,
- korzystania z polecenia zapłaty,
- korzystania z karty VISA Buisness,
- Bankowość Internetowa,
- korzystania z systemu rozliczeń ELIXIR
- rozliczeń dewizowych.

Wymagane do założenia rachunku bieżącego na działalność gospodarczą:
- NIP z Urzędu Skarbowego
- REGON z Urzędu Statystycznego
- zaświadczenie na prowadzenie działalności z Urzędu Gminy
- pieczątka firmowa

Opłaty i prowizje rachunku bieżącego Biznes:
- 0,00 zł - opłata za założenie rachunku
- 0,00 zł - za wydanie karty VISA Business
- 0,00 zł - opłata za przelew wewnętrz Banku
- 3,50 zł - opłata za przelew (dokument w banku)
- 1,50 zł - opłata za przelew poprzez Bankowość Internetową
- 0,30 % - prowizja od wypłat gotówkowych z konta
- 0,20 % - prowizja od wpłat gotówkowych na konto
- 10,00 - 21,00 zł - opłata miesięczna za prowadzenie rachunku

   Rozliczenia zagraniczne

Pragniemy zaproponować Państwu również współpracę w obrocie międzynarodowym. Zapraszamy do korzystania z naszych produktów, dzięki którym kontakt ze światem jest szybki, tani i bezpieczny.

By dokonać przelew zagraniczny należy posiadać:
- dane beneficjenta (odbiorcy): nazwa firmy lub imie i nazwisko, adres, telefon,
- dane banku beneficjenta: nazwa banku, adres banku,
- nr konta odbiorcy w standardzie IBAN,
- kod SWIFT / BIC banku beneficjenta.

By otrzymać przelew z zagranicy należy podać nadawcy:

1. Bank:
      - Bank Spoldzielczy Ksiezpol
      - kod SWIFT: POLUPLPR


2. Beneficent:
      - nr konta IBAN (PL + 26 cyfrowy numer konta)
      - dane adresowe beneficjenta

   Warunki przelewów regulowanych i przelewów SEPA

Bank Spółdzielczy w Księżpolu dokonuje przelewów regulowanych i przelewów SEPA na zlecenie swoich Klientów. Ilekroć w niniejszych warunkach użyto słowa "Bank" (pisane wielką literą), należy przez nie rozumieć Bank Spółdzielczy w Księżpolu

Przelew regulowany

1. Przelew regulowany, to polecenie przelewu albo wpłata gotówkowa dokonywana przez Klienta banku krajowego na rachunek beneficjenta prowadzony w innym kraju Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinie lub przelew zrealizowany na rzecz Klienta banku krajowego, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z jednego z ww. krajów, spełniające następujące warunki:
 • 1) waluta transakcji EUR;
 • 2) kwota transakcji mniejsza lub równa EUR 50.000;
 • 3) dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN (Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego- ang. International Bank Account Number), poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (Kod Identyfikacyjny Banku- ang. Bank Identifier Code), który jest równoznaczny z adresem Swift- owym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz;
 • 4) występuje opcja kosztowa "SHA", co oznacza przy przekazach:
             a) wysyłanych, że prowizje i opłaty Banku Spółdzielczego pokrywa zleceniodawca przekazu, a banku beneficjenta- beneficjent,
             b) otrzymywanych, że prowizje i opłaty Banku Spółdzielczego pokrywa beneficjent przekazu, a banku zleceniodawcy- zleceniodawca.
2. Jeżeli, dyspozycja przelewu nie spełnia wymogów określonych w ust. 1, czyli warunków niezbędnych do automatycznego przetwarzania danych, opłaty za realizację przekazu są pobierane jak za " polecenie wypłaty", według stawek zawartych w aktualnie obowiązującej Taryfie opłat i prowizji dostępnej w lokalach Banku Spółdzielczego.

Przelew SEPA

1. Przelew SEPA jest to przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia przelewu SEPA, spełniający następujące warunki:
 • 1) waluta transakcji EUR;
 • 2) dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift- owym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz;
 • 3) występuje opcja kosztowa "SHA", co oznacza przy przekazach:
             a) wysyłanych, że prowizje i opłaty Banku pokrywa zleceniodawca przekazu, banku beneficjenta- beneficjent,
             b) otrzymywanych, że prowizje i opłaty Banku pokrywa beneficjent przekazu, banku zleceniodawcy- zleceniodawca;
 • 4) przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych;
 • 5) bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA- SCT (SEPA Credit Transfer). Wykaz banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej www.bankbps.pl. oraz www.bsksiezpol.pl Ostateczne stwierdzenie czy bank nadawcy i odbiorcy jest uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA SCT następuje w momencie realizacji transakcji w Banku.
2. Jeżeli, dyspozycja przelewu nie spełnia wymogów określonych:
 • 1) w ust. 1 punkt 1 do 4, , opłaty za realizację przekazu są pobierane jak za "polecenie wypłaty", według stawek zawartych w aktualnie obowiązującej Taryfie opłat i prowizji dostępnej w lokalach Banku,
 • 2) w ust 1 punkt 5, jednocześnie spełniając pozostałe wymogi, opłaty za realizację przekazu są pobierane jak za "przelew regulowany", według stawek zawartych w aktualnie obowiązującej Taryfie opłat i prowizji dostępnej w lokalach Banku.
3. Przelew SEPA zlecany w Banku jest realizowany wyłącznie w terminie określonym w Rozdziale III ust. 2 punkt 2 . Nie ma możliwości realizacji przelewu SEPA w trybie przyśpieszonym.

- wykaz banków należących do SEPA do pobrania

   Kredyt w rachunku bieżącym BIZNES

Kredyt w rachunku bieżącym jest krótkoterminowym kredytem obrotowym o charakterze odnawialnym, tzn. każda spłata całości lub części kredytu powoduje, iż kredyt odnawia się i może być wykorzystywany wielokrotnie w ramach kwoty limitu przyznanej na podstawie umowy kredytowej, aż do daty spłaty ustalonej w umowie.
Kredyt w rachunku bieżącym jest przeznaczony na pokrycie bieżących zobowiązań Kredytobiorcy wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej.
Kredyt ten jest postawiony do dyspozycji Klienta w jego rachunku bieżącym.
Maksymalna kwota kredytu może wynosić do 6-krotności średnich miesięcznych wpływów na rachunek Kredytobiorcy z ostatnich 12 miesięcy.
Zapraszamy do placówek Banku po szczegółowe informacje.

powrót do strony głównej