PROGRAM 500+


O PROGRAMIE 500+

I. Opis Programu
Program Rodzina 500+ to systemowe wsparcie polskich rodzin. Zgodnie z programem, z pomocy państwa w wychowaniu dzieci skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia. Rodzina z dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie dziecko niezależnie od dochodu. W przypadku rodzin z przeciętnym miesięcznym dochodem poniżej 800 zł netto na osobę rodzina otrzyma wsparcie także na pierwsze dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia (pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia). Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto.

II. Rola Banku
Bank Spółdzielczy w Księżpolu umożliwi Ci złożenie Wniosku Rodzina 500+ online w systemie bankowości internetowej eBANK online w odpowiedniej sekcji dedykowanej specjalnie dla powyższego Programu. Wysłany Wniosek Rodzina 500+ możesz pobrać tylko raz, od razu po jego wysłaniu, w ramach tej samej sesji logowania. Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ prowadzący w gminie, po tym jak wniosek zostanie przekazany do tego Organu. Wniosek oraz załączniki są usuwane z serwerów Banku bezpowrotnie po wysłaniu do systemu informatycznego Emp@tia.

III. Proces otrzymania świadczenia
 • 1. eBANK online: Wypełniasz Wniosek Rodzina 500+ w systemie bankowości internetowej.
 • 2. Emp@tia (Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego): na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymujesz z systemy Emp@tia Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) swojego wniosku.
 • 3. MOPS/GOPS (Miejski / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej): po rozpatrzeniu wniosku i przyznaniu w formie decyzji administracyjnej świadczenia wychowawczego, otrzymujesz co miesiąc wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach Programu Rodzina 500+.
 • Informacje o programie Rodzina 500+ są dostępne na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (link)

  JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK 500+

  1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ znajdziesz po zalogowaniu się do systemu bankowości internetowej eBANK online.
  2. Wniosek składasz w swoim imieniu, logując się do systemu eBANK online. Nie masz możliwości złożenia wniosku w imieniu innej osoby.
  3. Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się z Informacjami o programie Rodzina 500+ na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
  4. Jeżeli do wniosku załączasz wymagane dokumenty, to przygotuj wcześniej ich skany (dopuszczalne formaty załączników: PNG, JPG lub PDF).
  5. Jeżeli wypełniasz Wniosek Rodzina 500+ także na pierwsze dziecko (pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne w rodzinie dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia), przygotuj skany oświadczeń o dochodach wszystkich członków rodziny. Pamiętaj: jeżeli jedyną osobą osiągającą dochody, o których mowa w zał. 2, 3 i 4 jest Wnioskodawca, wniosek można złożyć bez załączania skanów oświadczeń pozostałych członków rodziny.
  6. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących wypełnienia wniosku, zapoznaj się z Informacjami o programie Rodzina 500+ na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub skontaktuj się z Organem prowadzącym w gminie, np. MOPS/GOPS, który będzie rozpatrywał wniosek i na jego podstawie rozstrzygał, czy przysługuje świadczenie wychowawcze.
  7. Informacje dotyczące statusu prezentowanego w potwierdzeniu wysłania wniosku:
 • a) "Przetwarzany" - trwa przesyłanie wniosku do systemu Emp@tia.
 • b) "Dostarczony" - wniosek został przesłany do systemu Emp@tia.
 • c) "Błąd dostarczenia" - wniosek nie został dostarczony do systemu Emp@tia. Wyślij wniosek jeszcze raz.

 • 8. Informacje dotyczące załączników:
 • a) Maksymalna liczba załączników: 7 sztuk.
 • b) Maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 500 KB.
 • c) Maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5MB.
 • d) Nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku.
 • e) Formaty załączników: PNG, JPG lub PDF.


 • OBSŁUGA WNIOSKU 500+

  1. Bank Spółdzielczy w Księżpolu: Wypełniasz Wniosek Rodzina 500+ online w systemie eBANK online.
  Krok 1: Jeżeli wypełniasz Wniosek Rodzina 500+ także na pierwsze dziecko (pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia), przygotuj skany oświadczeń o dochodach wszystkich członków rodziny oraz pozostałych wymaganych oświadczeń. Pamiętaj: jeżeli jedyną osobą osiągającą dochody, o których mowa w zał. 2, 3 i 4 jest Wnioskodawca, wniosek można złożyć bez załączania skanów oświadczeń o dochodach pozostałych członków rodziny.
  Krok 2: Zaloguj się do systemu eBANK online i przejdź do Wniosku Rodzina 500+. Część pól zostanie wypełniona automatycznie na podstawie danych z systemu eBANK online, np. imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania czy rachunek bankowy, na który będą trafiać środki. Zmień dane w razie potrzeby.
  Krok 3: Wysłany wniosek możesz pobrać tylko raz, od razu po jego wypełnieniu.
  Krok 4: Obsługa wniosku przez Bank jest zakończona. Twój wniosek zostaje przekierowany do państwowego systemu informatycznego Emp@tia.

  Pamiętaj:
 • a) Jeśli Twojej gminy nie ma na liście w systemie eBANK online, złóż Wniosek Rodzina 500+ osobiście w urzędzie miasta/gminy właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania lub online w systemie eBANK online w późniejszym terminie. Brak gminy na liście w systemie eBANK online oznacza, że gmina ta nie została jeszcze podłączona do Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego utworzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W przypadku pytań dotyczących terminu przyłączenia przypisanego Ci Organu gminy do wspomnianego systemu, skontaktuj się z osobiście lub telefonicznie z urzędem miasta/gminy.
 • b) Czas trwania sesji online w systemie eBANK online ze względów bezpieczeństwa jest ograniczony. Jeżeli przerwiesz wypełnianie wniosku na czas 10 minut, nastąpi wylogowanie z systemu eBANK online, a zmiany wprowadzone we wniosku nie zostaną zapisane.
 • c) Poprawnie wypełniony wniosek online w systemie eBANK online będzie podpisany Twoim imieniem, nazwiskiem oraz numerem PESEL.
 • d) Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) zostanie wysłane z systemu Emp@tia na adres e-mail podany we wniosku - zwróć uwagę na jego poprawność.
 • e) W potwierdzeniu złożenia wniosku zawarta są wszystkie informacje potrzebne do wyjaśnienia ewentualnych pytań lub wątpliwości związanych z obsługą wniosku przez system informatyczny Emp@tia lub wskazany przez Ciebie Organ prowadzący w gminie postępowanie w sprawie świadczenia.
 • f) Po dostarczeniu wszystkich danych do systemu informatycznego Emp@tia, Bank bezpowrotnie usuwa wszystkie podane we wniosku informacje. Rola Banku Spółdzielczego w Księżpolu w tym procesie polega na udostępnieniu i wysłaniu wniosku poprzez system eBANK online do Organu prowadzącego w gminie.
 • g) Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ gminy prowadzący postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego Rodzina 500+.


 • 2. Emp@tia, system informatyczny dla służb zabezpieczenia społecznego: na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymujesz od systemu Emp@tia, Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) swojego wniosku:
 • a) Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) jest dla Ciebie potwierdzeniem, że złożony wniosek został prawidłowo przekazany do obsługi przez wybrany Organ prowadzący w gminie.
 • b) Adres e-mail, z którego zostanie przesłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) to: upo500plus@mrpips.gov.pl.
 • c) Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) zostanie wysłane na podany adres e-mail w ciągu 24 godzin od wypełnienia i wysłania wniosku w systemie eBANK online.
 • d) Jeżeli w potwierdzeniu wysłania wniosku udostępnionym przez Bank w systemie eBANK online, wniosek ma status "Dostarczony", ale na wskazany we wniosku adres e-mail nie zostało wysłane UPO, skontaktuj się ze wskazanym we wniosku Organem prowadzącym w gminie.


 • 3. Organ prowadzący w gminie, np. MOPS/GOPS: po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, tj. po przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej, Organ prowadzący w gminie będzie co miesiąc wypłacać świadczenie wychowawcze w ramach Programu Rodzina 500+:
 • a) Jeżeli na wskazany we wniosku adres e-mail zostało wysłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) i chcesz sprawdzić dalszy status swojego wniosku, skontaktuj się bezpośrednio z wybranym Organem gminy prowadzącym postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego.
 • b) Po przekazaniu wypełnionego Wniosku Rodzina 500+ do Organu prowadzącego w gminie, ewentualne dodatkowe działania związane z obsługą wniosku będą załatwiane przez ten Organ w sposób tradycyjny, czyli w formie pisemnej.


 • REKLAMACJE

  1. Zgłaszanie reklamacji: reklamacje dotyczące Wniosku Rodzina 500+, w zależności od ich przedmiotu powinny być składane:
 • a) w Banku Spółdzielczym w Księżpolu - jeżeli dotyczą dostępu i funkcjonowania systemu bankowości internetowej, etapu rejestracji wniosku w systemie eBANK online oraz jego wysłania;
 • b) do Organu prowadzącego w gminie - jeżeli dotyczą obsługi złożonego wniosku po jego wysłaniu do Organu prowadzącego w gminie oraz wypłaty świadczenia wychowawczego.

 • 2. Rozpatrywanie reklamacji przez Bank: Bank Spółdzielczy w Księżpolu przyjmuje i rozpatruje reklamacje zgodnie z przyjętymi w Banku zasadami.


  powrót do strony głównej