wybierz lokatę:


kwota lokaty:
Gwarancja depozytów w Banku Spółdzielczym w Księżpolu

Depozyty w Banku Spółdzielczym w Księżpolu gwarantuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny (w zakresie przewidzianym w Ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym).

Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest instytucją zapewniającą wypłatę depozytów zgromadzonych w bankach objętych polskim systemem gwarantowania, w przypadku wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o zawieszeniu działalności banku i złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości.

    Ochronie podlegają depozyty:
  • Osób fizycznych,
  • Osób prawnych,
  • Jednostek organizacyjnych, które nie mają osobowości prawnej, o ile posiadają one zdolność prawną,
  • Szkolnych kas oszczędnościowych i pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych.
Gwarancjami objęte są zarówno depozyty złotowe, jak i walutowe. Niezależnie od waluty rachunku wypłata środków gwarantowanych następuje w złotych.

W całości gwarantowane są depozyty do równowartości w złotych 100 000 euro, niezależnie od liczby rachunków posiadanych przez deponenta w danym banku. W przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębny limit środków gwarantowanych.

powrót do strony głównej