Wszystkie lokaty w Banku Spółdzielczym w Księżpolu gwarantuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny (w zakresie przewidzianym w Ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym).

Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest instytucją zapewniającą wypłatę depozytów zgromadzonych w bankach objętych polskim systemem gwarantowania, w przypadku wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o zawieszeniu działalności banku i złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości.

Gwarancjami objęte są zarówno depozyty złotowe, jak i walutowe. Niezależnie od waluty rachunku wypłata środków gwarantowanych następuje w złotych.

W całości gwarantowane są depozyty do równowartości w złotych 100 000 euro, niezależnie od liczby rachunków posiadanych przez deponenta w danym banku. W przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębny limit środków gwarantowanych.

Zgodnie z art. 56 ustawy Prawo bankowe Posiadacz rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej może polecić pisemnie bankowi dokonanie - po swojej śmierci - wypłaty z rachunku wskazanym przez siebie osobom: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu określonej kwoty pieniężnej (dyspozycja wkładem na wypadek śmierci).

   Lokaty EKSTRA

   Lokaty STANDARD

    - minimalna kwota depozytu 300,00 zł,
    - odnawialna,
    - dla posiadaczy rachunku w banku minimum formalności,
    - jedyny dokument wymagany to dowód osobisty.


okres lokaty

oprocentowanie
dla wkładu
300 - 29.999,99 zł
oprocentowanie
dla wkładu
30.000 - 100.000,00 zł
oprocentowanie
dla wkładu
powyżej 100.000 zł
1 mc 1,21% 1,21% 1,21%
2 mc 1,23% 1,23% 1,23%
3 mc 1,37% 1,45% 1,75%
4 mc 1,40% 1,51% 1,59%
6 mc 1,51% 1,59% 1,75%
12 mc 1,52% 1,66% 1,66%
18 mc 1,52% 1,52% 1,63%
24 mc 1,52% 1,52% 1,63%
36 mc 1,52% 1,52% 1,63%
   Lokata PROGRESYWNA

Lokata Progresywna umożliwia wypłatę zdeponowanych środków przed terminem jej zakończenia bez straty dotychczasowych odsetek.

- od 0,20 % do 2,50 % w skali roku
- okres 12 m-cy, kapitalizacja odsetek co miesiąc,
- minimalna kwota depozytu 1000,00 zł.

Miesiąc

Oprocentowanie

1 m-c 0,20%
2 m-c 0,50%
3 m-c 0,75%
4 m-c 1,00%
5 m-c 1,20%
6 m-c 1,50%
7 m-c 1,75%
8 m-c 1,90%
9 m-c 2,00%
10 m-c 2,30%
11 m-c 2,40%
12 m-c 2,50%


powrót do strony głównej