POL-EFEKT

Rachunek oszczędnościowy POL-EFEKT przeznaczony jest dla osób fizycznych, które chcą dowolnie deponować środki pieniężne na oprocentowanym rachunku bez deklarowanych terminów.

Zgodnie z art. 56 ustawy Prawo bankowe Posiadacz rachunku oszczędnościowego może polecić pisemnie bankowi dokonanie - po swojej śmierci - wypłaty z rachunku wskazanym przez siebie osobom: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu określonej kwoty pieniężnej (dyspozycja wkładem na wypadek śmierci).

Otwierając rachunek POL-Efekt uzyskujecie Państwo możliwość:
- swobodnego gromadzenia oszczędności,
- swobodnego dysponowania środkami,
- realizowania wszelkich płatności do wysokości salda w formie gotówkowej i bezgotówkowej.


Oprocentowanie na rachunku wynosi:
   1,35% > 499.99 zł.,
   1,40% > 4999.99 zł.,
   1,56% > 9999.99 zł.,
   1,87% > 50000.00 zł. w skali roku.

  • Dokument dotyczący opłat z tytułu usługi Pol-Efekt


  • powrót do strony głównej