POL-EFEKT

Rachunek oszczędnościowy POL-EFEKT przeznaczony jest dla osób fizycznych, które chcą dowolnie deponować środki pieniężne na oprocentowanym rachunku bez deklarowanych terminów.

Zgodnie z art. 56 ustawy Prawo bankowe Posiadacz rachunku oszczędnościowego może polecić pisemnie bankowi dokonanie - po swojej śmierci - wypłaty z rachunku wskazanym przez siebie osobom: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu określonej kwoty pieniężnej (dyspozycja wkładem na wypadek śmierci).

Otwierając rachunek POL-Efekt uzyskujecie Państwo możliwość:
- swobodnego gromadzenia oszczędności, - swobodnego dysponowania środkami,
- realizowania wszelkich płatności do wysokości salda w formie gotówkowej i bezgotówkowej,


Oprocentowanie na rachunku wynosi:
   1,35% > 499.99 zł.,
   1,40% > 4999.99 zł.,
   1,56% > 9999.99 zł.,
   1,87% > 49999.99 zł. w skali roku.

Opłaty i prowizje rachunku POL-Efekt:
- 0,00 zł - opłata za założenie rachunku
- 0,00 zł - opłata miesięczna za prowadzenie rachunku
- 0,00 zł - opłata za pierwszy w m-cu przelew ELIXIR
- 0,00 zł - prowizja od pierwszej w m-cu wypłaty gotówkowej z konta
- 0,00 zł - prowizja od wpłat gotówkowych na konto

powrót do strony głównej